Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby akreditace

Žadatel bere na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email, telefon a údaje o typu akreditace a redakce jsou zpracovávány pro účely udělení akreditace Fotbalovou asociací  České republiky („FAČR“) po dobu nezbytně nutnou a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 

Pokud žadatel souhlasil, bude FAČR zpracovávat jeho osobní údaje po dobu 4 let pro účely i) vyhotovení seznamu akreditovaných žadatelů na mistrovství světa a/nebo Evropy a ii) předání údajů UEFA – the Union of European Football Associations, Route de Genève 46, CH-1260 Nyon 2, Switzerland, za účelem udělení nebo zamítnutí akreditace.Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli odvolat písemně na adrese FAČR anebo elektronicky na louzilova@facr.czŠvýcarskoje považováno za třetí zemi, ovšem s odpovídající úrovní ochranyosobních údajů.Na udělení akreditace neexistuje právní nárok žadatele a akreditace nejsou vystavovány automaticky.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má žadatel právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy žadatele nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace poskytuje osoba odpovědná za zpracování údajů: louzilova@facr.cz.